Bolagsstyrning

Som ett aktiebolag i Sverige regleras Grängesberg Exploration Holding AB (publ) enligt bestämmelserna i den svenska aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Styrelsen har ansvaret för kontroll och styrning av Bolaget, och den verkställande direktören har det dagliga ansvaret. Aktieägarna utövar kontroll ab Bolagets förvaltning genom beslut på bolagsstämmor.

Bolagets styrelse sätter standarden för Bolagets verksamhet. Implicit i denna filosofi är betydelsen av god bolagsstyrning. Det är styrelsens plikt att agera som en försiktig förtroendeman för aktieägarna och att övervaka ledningen. För att uppfylla sina skyldigheter och fullgöra sin plikt följer styrelsen de förfaranden och de normer och riktlinjer som utfärdats av NGM SME Nordic i Stockholm.

De främsta målen för bolagsstyrning är att främja ett aktivt och ansvarsfullt ägande, att upprätthålla en öppen och sund maktbalans mellan ägare, styrelse och företagsledning samt att säkerställa korrekt och tillgänglig företagsinformation till aktieägarna, kapitalmarknaden och samhället.

Finansiell rapportering och resursrapportering

Styrelsen är ansvarig att se till att Bolagets organisation är utformad på ett sådant sätt att Bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt och att all finansiella information så som delårsrapporter och årsredovisningar blir upprättade i enlighet med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. Bolaget tillämpar i sin redovisning regelverket K3.

Bolaget redovisar sina mineraltillgångar och mineralreserver enligt JORC–kod 2012.

Delårsrapporter framställs av VD på styrelsens uppdrag och de granskas av styrelsen i sin helhet. VD ser till att redovisningen i koncernens bolag sker i överensstämmelse med lagar och förordningar samt att den ekonomiska förvaltningen sker på ett betryggande sätt.

Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och behandlar inte bara Bolagets finansiella rapporter och viktiga redovisningsfrågor, utan även ärenden som gäller intern kontroll, regelefterlevnad, tillförlitlighet av redovisade värden, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar, omdömen och andra villkor som påverkar kvaliteten på de finansiella rapporterna.

Risker och riskhantering

Bolaget arbetar kontinuerligt med att bedöma och värdera de risker som koncernen har och eventuellt kan utsättas för.

Verkställande direktören och styrelsen har ansvaret för att ange och genomföra dagliga riskhanteringsförfaranden och se till att riskerna beaktas i koncernens strategiska planering.

Verkställande direktören samordnar riskhanteringsaktiviteterna och riskrapporteringen.

Bolaget delar sina risker i två huvudkategorier: finansiella och operationella risker. De risker som Grängesberg Exploration Holding AB har eller kan utsättas för, beskrivs i årsredovisningen för 2020 sida 20-21

Det viktigaste inslaget för intern kontroll och riskhantering utövas av styrelsen.

Direkta eller indirekta aktieinnehav i Bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget

En lista över Bolagets största aktieinnehavare finns under rubriken Aktien på hemsidan och uppdateras regelbundet.

Årsstämmor

Stämman är Bolagets högsta beslutande organ. Stämman väljer styrelseledamöter, fastställer resultat- och balansräkning, beslutar om vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, fastställer arvoden till styrelse och revisor. Stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut i sådana frågor som inte avser daglig verksamhet.

Alla aktier i Grängesberg Exploration Holding AB har samma rösträtt med en röst per aktie.

Alla aktieägare som är upptagna i aktieboken och som till bolaget har anmält sitt deltagande inom den tid om föreskrivs i kallelsen till stämman har rätt att delta i bolagets stämmor och rösta för sina aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid stämman. Bolaget styrs av stämman, styrelsen och verkställande direktören efter de regler och förordningar som regleras i lag eller annan författning.

Årsstämma den 21 maj 2021

Följande beslut fattades vid stämman:

Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020 fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem ordinarie ledamöter och att omvälja Per Bergman, Jesper Alm, Per Berglund, Christer Lindqvist och Lars Ransgart till ordinarie ledamöter. Per Berglund omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja auktoriserade revisor Johan Kaijser som bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2022 med auktoriserade revisorn Sofia Gunnarsson som revisorssuppleant.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, emittera nya aktier eller andra finansiella instrument.

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden, med 150 000 kronor till vice ordföranden och med 75 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver ska ersättning om sammanlagt högst 600 000 kronor kunna utgå för arbete som styrelseledamot utför för bolaget utöver vad som kan anses hänförligt till styrelseuppdraget.

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande och representanter för de tre största ägarna att fullgöra de uppgifter som ankommer på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet 2021.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslutet får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5§ första stycket 6, 15 kap. 5§ första stycket 6 eller 15 kap. 5§ första stycket 4 aktiebolagslagen.

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med vad styrelsen hade föreslagit, om att ändra bolagsordningen på sätt

Att § 4 får ny lydelse: aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

Att § 5 får ny lydelse: antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000.

Att en ny § 12 införs: styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsens och huvudaktieägarnas fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.grangesbergexploration.se där också protokoll från årsstämman kommer läggas upp.

Bolagsordning

Bolagsordningen reglerar bolagets verksamhet, aktiekapital, tillsättande och entledigande av styrelseledamöter. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. I bolagsordningen är det också reglerat hur och inom vilken tidsrymd kallelser till stämmor ska ske.

Styrelse

Bolagets styrelse består av fem ledamöter. Styrelsens arbete leds av ordförande Per Berglund. Per Bergman, Jesper Alm, Lars Ransgart och Christer Lindqvist är ledamöter.

Styrelsen väljs vid årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Vid konstituerande styrelsemöte som följer direkt efter årsstämman antar styrelsen en arbetsordning som närmare reglerar det arbete och ansvar som vilar på styrelsens ordförande. Ordförande leder styrelsens arbete och följer verksamheten genom kontinuerlig dialog med den verkställande direktören som handhar den löpande förvaltningen. Arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören framgår av vd-instruktion som fastställs vid konstituerande styrelsemöte.

Varje år ska styrelsen hålla minst sex möten, ett konstituerande och fem ordinarie styrelsemöten. De ordinarie mötena ska behandla verkställande direktörens rapport om verksamheten och delårsrapportering.