Dannemoraprojektet

Under den senaste produktionsperioden, mellan 2012 och 2015, då Dannemoragruvan var i drift genomfördes sonderande men begränsade undersökningar av råmalmens anrikningsbarhet hos det ackrediterade minerallaboratoriet GTK i Finland. Resultatet från undersökningarna visade att det fanns möjlighet att med en förbättrad anrikningsprocess höganrika råmalmen och nå upp till 64 procents järnhalt.

Målsättningen är att baserat på det indikativa resultatet från undersökningarna hos GTK undersöka om det finns möjlighet att ur råmalmen från gruvan producera ett höghaltigt järnmalmskoncentrat. Den internationella konsultfirman Golder Associates AB har utsetts till studieledare och leder en projektgrupp med bland annat kompetens från den senaste driftperioden i Dannemora samt dessutom internationell expertis på järnmalmsanrikning. De systematiska anrikningsförsöken genomförs av det kanadensiska minerallaboratoriet SGS. Målsättningen för studien är att fastställa förutsättningarna att producera och höganrika råmalmen i Dannemora samt ett lämpligt flödesschema för upprättandet av en ekonomiskt lönsam produktion. Anrikningstesterna har varit framgångsrika och de preliminära resultaten visar på en bra anrikningsbarhet hos råmalmen, samt att det med beprövade anrikningsmetoder är möjligt att framställa ett järnmalmskoncentrat i världsklass med cirka 68 procent järnhalt. Koncentratet bedöms ha låga föroreningar och är sannolikt lämpligt som insatsvara för produktion av pellets för järnsvamptillverkning (DRI).

De historiska mineralresurserna betraktas inte av bolaget som aktuella då de inte uppfyller dagens krav på redovisning, läsaren uppmanas därför till försiktighet eftersom:
  • En kvalificerad person har ännu inte utfört tillräckligt med arbete för att kunna verifiera och klassificera de historiska uppskattningarna som mineralresurser i enlighet med dagens regelverk för redovisning;
  • Bolaget behandlar inte någon av de historiska uppskattningarna av mineralresurser som mineralresurser eller reserver enligt nu gällande regelverk; och
  • De historiska uppskattningarna av mineralresurser är inte tillförlitliga som grund för investeringsbeslut.

Tekniska rapporter

Läs mer

Malmfältet