VD har ordet

23 maj 2021

Stockholm i maj 2022

Detta kvartal går till historien som sannolikt det mörkaste i Europa under efterkrigstiden. Detta nya dramatiska kapitel medför sannolikt förändrade förutsättningar för den europeiska råvaruförsörjningen under lång tid framöver. De handelsströmmar som vi varit vana vid kommer att förändras och behovet av ökad självförsörjning för råvaror bland annat till stålindustrin kommer bli prioriterat inom EU. Ukraina och Ryssland har sedan länge varit stora exportörer av viktiga råvaror till Europa.

Genom kriget och efterföljande sanktioner riskerar mer än 20% av Europas import av malmkoncentrat, slig och pellet samt även järnsvamp att falla bort. Det innebär att bristen på höganrikade malmprodukter för den nödvändiga gröna omställningen i stålindustrin kommer öka ytterligare. Därför är det angeläget att nya europeiska järnmalmsprojekt kan komma i produktion så snart det är möjligt. Efterfrågan på grön kvalitetsmalm från Dannemora kommer därför sannolikt bli större än vi tidigare förutsett. Järnmalmspriset för 65 procents järnhalt har under kvartalet legat på en fortsatt hög nivå med hög premie för bättre kvalitéer, något som är gynnsamt för Dannemoras koncentrat.

Arbetet med feasibility-studien och tillståndsansökan inför en återstart av Dannemora fortsätter. I januari kunde vi rapporterade om det positiva resultatet av den preliminära studien. Studien visar på att Dannemora har ett lågt investeringsbehov för att nå produktion av en grön världsklassprodukt med 68% järnhalt med god lönsamhet. Detta är en historisk händelse för Dannemora i sin 700-åriga historia och gör att Dannemora blir relevant igen – denna gång som en del av den gröna industriella revolutionen.

Nyligen genomförde vi en ”kick-off” för den sista fasen av feasibility-studien. Denna sista del syftar till att ytterligare förbättra produktkvaliteten samt minimera de identifierade tekniska osäkerheterna och därmed öka träffsäkerheten i den ekonomiska kalkylen, som kommer att bilda underlaget för ett kommande investeringsbeslut. Studien beräknas vara klar i oktober.

Ansökan till Mark- och Miljödomstolen för Dannemora har försenats något främst relaterat till långa svarstider från myndigheter på de samråd som vi haft under kvartalet. Samrådet med sakägare och övriga intresserade runt Dannemora mottogs mycket positivt, vilket bådar gott. Dannemoras gröna profil har under kvartalet även uppmärksammats på regeringsnivå, framför allt genom besöket nyligen av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Vi räknar med att kunna lämna in den slutgiltiga ansökan under detta kvartal.

I apatitprojektet som syftar till att återvinna sekundära råvaror genom anrikning av restmaterial från tidigare järnmalmsproduktion i Grängesberg, har vi på grund av tekniska problem hos ett externt laboratorium fått en försening i den planerade pilotkörningen. Pilotkörningen har som syfte att framställa apatit för provleverans till potentiella kunder. Problemen är nu är lösta men har tyvärr också påverkat arbetet med miljöansökan. Vi räknar dock med att lämna in en ansökan under sommaren.

Marknaden för fosfatmineraler har under kvartalet påverkats starkt av kriget i Ukraina och priset för standardkvalitéer har ökat med mer än 50%. Prisökningen har tex. påverkats av bortfallet av en stor apatitproducent i Ryssland som påverkar försörjningen till den europeiska handelsgödselindustrin negativt. Bristen på högkvalitativt apatitkoncentrat är därför mycket stor just nu, vilket påverkar produktionen och därmed tillgången samt prisbilden på konstgödsel.

Genom de mörka händelserna i Ukraina under kvartalet har förutsättningarna för båda våra projekt förbättrats ytterligare. Vi ligger dock något efter den kommunicerade tidplanen för våra projekt, men bedömer att det påverkar marginellt tidplanerna för kommande produktionsstart.

Christer Lindqvist
VD