VD har ordet

Några frågor till VD, Christer Lindqvist

Vad vill Bolaget åstadkomma?

I huvudsak ska vi arbeta med tre områden.

Vår första ambition i Grängesberg är att efter genomförd feasibility-studie finansiera processanläggningen och börja bearbeta sandmagasinet Jan Mattsdammen vid den gamla Grängesbergsgruvan och bland annat utvinna apatit. Apatiten är rik på fosfor och sällsynta jordartsmetaller, och Apatitprojektet har förutsättningar att bli mycket lönsamt. Här drivs efterfrågan av den växande marknaden för konstgödsel som behöver fosforrik apatit. Sällsynta jordartsmetaller används i den växande elektronikbranschen. Startsträckan för detta projekt är förhållandevis kort, förutsatt att feasibility-studien genomförs.

Nästa steg, som kommer att drivas parallellt med Apatitprojektet, är att efter ett positivt resultat från de planerade höganrikningsförsöken som är en del av den kommande feasibility-studien, finansiera och återuppta järnmalmsproduktionen i Dannemoragruvan. Det är stor efterfrågan på höganrikad järnmalm runt om i världen – inte minst i Kina – och aktörer som höganrikar järnmalm är mycket lönsamma. LKAB och Kaunis Iron är två företag som producerar höganrikad järnmalm med god lönsamhet.

Det tredje steget är att arbeta med att konsolidera gruvverksamheten här i Mellansverige. Vi kommer att vara opportunistiska och löpande hålla utkik efter liknande tillgångar som Dannemora och Grängesberg.

Behövs det göras stora initiala investeringar innan driftsstart?

Nej, inte i förhållande till en nystartad gruvverksamhet då mycket installationer redan finns på plats i båda projekten och tillgång till modern infrastruktur för att transportera de färdiga produkterna, något som inte ska underskattas.

Till exempel har vi viktig gruvutrustning på plats i Dannemora. I Grängesberg har vi tillgång till det gamla pelletsverket med viktiga installationer som ligger invid malmbangården. Detta gör att nya investeringar i anläggningar förväntas bli förhållandevis låga i båda projekten. Sammantaget finns det goda möjligheter att på sikt skapa en lönsam verksamhet med begränsad risk.

Gruvorna i Bergslagen har ju haft svårt att lyckas bli lönsamma– exempelvis den tidigare ägaren av Dannemoragruvan?

I Dannemoragruvan genomfördes enligt min uppfattning ett antal felsatsningar, bland annat hade man inte möjlighet att slutföra investeringarna för att få en effektiv process och dessutom valdes en anrikningsprocess av malmen som gjorde att slutprodukterna höll en mycket låg järnhalt vilket hade en direkt inverkan på efterfrågan och omsättningen. Vi ser stora möjligheter i att som vi säger ”Göra om och göra rätt!” i Dannemora. Vi planerar att sälja det som efterfrågas stort och råder brist på i marknaden, nämligen högförädlad järnmalm.

I apatitprojektet som är ett återvinningsprojekt, finns anrikningssanden, vår ”råvara”, i Jan Mattsdammen redan nermald och förberedd för flotation. Anrikningssanden behöver endast en mindre bearbetning innan den går in i flotationsprocessen.

Resultatet från anrikningstesterna av både malmen från Dannemora och anrikningssanden från Jan Mattsdammen i Grängesberg, kommer sätta parametrarna för processdesignen och därmed nivån på de framtida kostnader och intäkter.

Det kommande året tror jag kommer innehålla många intressanta avrapporteringar från de pågående förberedelsearbetena!