Bolagsstyrning

 

GRANGEX KONCERNEN

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Som ett aktiebolag i Sverige regleras Grängesberg Exploration Holding AB enligt bestämmelserna i den svenska aktiebolagagslagen och enligt dess bolagsordning. Styrelsen har ansvaret för kontroll och styrning av Bolaget, och den verkställande direktören har det dagliga ansvaret. Aktieägarna deltar i kontroll och förvaltning av Grängesberg Exploration Holding genom åtgärder som vidtas på bolagsstämmor.

Grängesberg Exploration Holding AB:s styrelse sätter standarden för Bolagets verksamhet. Implicit i denna filosofi är betydelsen av god bolagsstyrning. Det är styrelsens plikt att agera som en försiktig förtroendeman för aktieägarna och att övervaka ledningen. För att uppfylla sina skyldigheter och fullgöra sin plikt följer styrelsen de förfaranden och de normer och riktlinjer som utfärdats av NGM SME Nordic i Stockholm.

De främsta målen för bolagsstyrning är att främja ett aktivt och ansvarsfullt ägande, att upprätthålla en öppen och sund maktbalans mellan ägare, styrelse och företagsledning samt att säkerställa korrekt och tillgänglig företagsinformation till aktieägarna, kapitalmarknaden och samhället.

FINANSIERING OCH RESURSRAPPORTERING

Styrelsen är ansvarig att se till att Bolagets organisation är utformad på ett sådant sätt att Bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt och att den externa finansiella information så som delårsrapporter och årsredovisningar blir upprättade i enlighet med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. Grängesberg Exploration Holding tillämpar K3.

Bolaget redovisar sina mineraltillgångar och mineralreserver enligt JORC–kod 2012.

Delårsrapporter framställs av VD på styrelsens uppdrag och de granskas av styrelsen i sin helhet. VD ser till att redovisningen i koncernens bolag sker i överensstämmelse med lagar och förordningar samt att den ekonomiska förvaltningen sker på ett betryggande sätt.

Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och behandlar inte bara Bolagets finansiella rapporter och viktiga redovisningsfrågor, utan även ärenden som gäller intern kontroll, regelefterlevnad, tillförlitlighet av redovisade värden, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar, omdömen och andra villkor som påverkar kvaliteten på de finansiella rapporterna.

RISKER OCH RISKHANTERING

Grängesberg Exploration Holding arbetar kontinuerligt med att bedöma och värdera de risker som koncernen har och eventuellt kan utsättas för.

Verkställande direktören och styrelsen har ansvaret för att ange och genomföra dagliga riskhanteringsförfaranden och se till att riskerna beaktas i koncernens strategiska planering.

Verkställande direktören samordnar riskhanteringsaktiviteterna och riskrapporteringen.

Grängesberg Exploration Holding delar sina risker i två huvudkategorier: finansiella och operationella risker. De risker som Grängesberg Exploration Holding har eller kan utsättas för, beskrivs i årsredovisningen för 2019 sida 4-5.

Det viktigaste inslaget för intern kontroll och riskhantering utövas av styrelsen.

DIREKTA ELLER INDIREKTA AKTIEINNEHAV I BOLAGET, SOM REPRESENTERAR MINST EN TIONDEL AV RÖSTETALET FÖR SAMTLIGA AKTIER I BOLAGET

En lista över Bolagets största aktieinnehavare finns under rubriken Aktien på hemsidan och uppdateras regelbundet.

ÅRSSTÄMMOR

Stämman är Bolagets högsta beslutande organ. Stämman väljer styrelseledamöter, fastställer resultat- och balansräkning, beslutar om vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, fastställer arvoden till styrelse och revisor samt ersättningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare. Stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut i sådana frågor som inte avser daglig verksamhet.

Alla aktier i Grängesberg Exploration Holding AB har samma rösträtt med en röst per aktie.

Alla aktieägare som är upptagna i aktieboken och som till bolaget har anmält sitt deltagande inom den tid om föreskrivs i kallelsen till stämman har rätt att delta i bolagets stämmor och rösta för sina aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid stämman. Bolaget styrs av stämman, styrelsen och verkställande direktören efter de regler och förordningar som regleras i lag eller annan författning.

ÅRSSTÄMMA DEN 30 JUNI 2020

Följande beslut fattades vid stämman:

Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019 fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av tre ledamöter och att omvälja Lars Ransgart och Björn Grufman till ordinarie ledamöter. Lars Ransgart omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja auktoriserade revisor Johan Kaijser som bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2021 med auktoriserade revisorn Sofia Gunnarsson som revisorssuppleant.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, emittera nya aktier eller andra finansiella instrument.

Då en valbar ledamot saknades ajournerades stämman till den 27 augusti.

Fortsatt stämma den 27 augusti ajournerades till den 30september .

På den ajournerade fortsatta stämman den 30 september valdes som ny ordinarie ledamot Christer Lindqvist.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 5 NOVEMBER

På den extra bolagsstämman den 5 november beslutades att;

  • ändra bolagsordningen och Bolagets namn
  • apportemission av Grängesberg Exploration AB
  • kvittningsemissioner
  • fastighetsöverlåtelse av Sala Silvergruva 1:43

Till nya ordinarie ledamöter Per Bergman, Per Berglund och Jesper Alm. Björn Grufman avgick som ordinarie ledamot och som Bolagets VD. Till styrelsens ordförande valdes Per Berglund.

Det beslutades att styrelsearvode fram till nästa ordinarie stämma skall utgå med

  • 125 000 kr till styrelsens ordförande
  • 75 000 kr till styrelsens vice ordförande
  • 37 500 kr till ordinarie ledamot som inte är anställd i Bolaget

Dessutom avsattes 300 000 kr för arvodering av ledamots arbete utöver ordinarie styrelsearbete.

BOLAGSORDNING

Bolagsordningen reglerar Bolagets verksamhet, aktiekapital, tillsättande och entledigande av styrelseledamöter. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. I bolagsordningen är det också reglerat hur och inom vilken tidsrymd kallelser till stämmor ska ske.

STYRELSE

Bolagets styrelse består av fem ledamöter. Styrelsens arbete leds av ordförande Per Berglund. Per Bergman, Jesper Alm, Lars Ransgart och Christer Lindqvist är ledamöter.

Styrelsen väljs vid årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning. Vid konstituerande styrelsemöte som följer direkt efter årsstämman antar styrelsen en arbetsordning som närmare reglerar det arbete och ansvar som vilar på styrelsens ordförande. Ordförande leder styrelsens arbete och följer verksamheten genom kontinuerlig dialog med den verkställande direktören som handhar den löpande förvaltningen. Arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören framgår av VD-instruktion som fastställs vid konstituerande styrelsemöte.

Varje år ska styrelsen hålla minst sex möten, ett konstituerande och fem ordinarie styrelsemöten. De ordinarie mötena ska behandla verkställande direktörens rapport om verksamheten och delårsrapportering.