DAMMEORA GEOLOGI

Beskrivning av Dannemoras järnmalmsgeologi av Rob Hellingwerf, Chefsgeolog

Dannemora, 11 mil norr om Stockholm, är en järnmalmsgruva som kom i drift redan under medeltiden. Malmen bildades för 1,9 miljarder år sedan som metallrika utfällningar i strandnära och lagunliknande miljöer tillsammans med kalkavlagringar.

Mikroorganismer i form av nu fossila stromatoliter (figur 1) pekar på att redan då fanns liv på dessa breddgrader, samtidigt som de vulkaniska bergarterna runtom malmen är bevis för explosiv vulkanism.

Figur 1 – Stromatoliter i kalksten (marmor). Dannemora 350 m nivå. Foto Rob Hellingwerf 2021. Bildbredd 10 cm.

Hydrotermala lösningar

I alla fall en del av järnet har sitt ursprung i de underliggande bergartsformationerna där så kallade hydrotermala lösningar (varma salthaltiga vattenlösningar) lakade ur järnet från urberget. Lösningarna blev metallförande och lämnade blekta och urlakade bergartsformationer efter sig. Texturerna finns kvar att beskåda i malmfältet (figur 2).

De hydrotermala lösningarna transporterade järnet uppåt i systemet tills de kom i kontakt med buffrande kalkstensformationer där järnet fälldes ut som kemiska sediment. En del av kalkstenen omvandlades då till en mer järnsilikatrik reaktionszon (skarn). En av de många borrkärnor genom malmkropparna demonstrerar just denna sekvens: kalksten – skarn – massiv och bandad magnetit (figur 3).

Figur 2  Hydrotermal omvandling och urlakning av ursprunglig leptit som leder till utveckling av ljusa parier, s.k. omvandlingszoner där bl.a. järn har lakats ur. En del av järnet transporteras sedan uppåt i systemet för att bidra till malmbildning. Foto Rob Hellingwerf 2021, Dannemora.

Figur 3  DBH 3208. Sedimentär sekvens med kalksten (nedre halvan, ljusa bergarter) – skarn (gröna nyanser, halvvägs uppåt från pilens botten) – magnetit (svart, övre 2/5 del).

Scoping-studien 2021

Den 27 maj publicerades en sammanfattning av den genomförda scoping-studien som visar på goda förutsättningar för återstart av Dannemoragruvan. Den övergripande slutsatsen av den omfattande studien är att det finns goda förutsättningar att starta om Dannemoragruvan och producera ett järnmalmskoncentrat, med 67,9 % järnhalt – en halt som är högt efterfrågad på marknaden. Slutsatsen baseras på förslagen och kostnadsberäkningarna i studien för hur en omstart av Dannemoragruvan kan genomföras.

Golder Associates (”Golder”) var studieledare och har överlämnat den fullständiga rapporten till Bolaget.

Huvudpunkterna i rapporten

  • Ett järnmalmskoncentrat med 67,9 % järnhalt och med låga halter av föroreningar kan framställas. Produktanalysen uppfyller de högt ställda kvalitetskraven för järnsvampstillverkning, s.k. direktreduktionsjärn (DRI).
  • Mineraltillgången i gruvan uppgår enligt en rapport per 31 december 2014 till 25,2 Mt kända och indikerade tillgångar med 39,2 % järnhalt, samt 6,3 Mt antagna tillgångar. Ca 0,5 Mt av de kända och indikerade mineraltillgångarna bröts under början av 2015 innan gruvan stängde.
  • Möjligheten att förlänga livslängden för gruvan har studerats och totalt har sju olika områden i gruvan identifierats för prospekteringsinsatser. Dessa prospekteringsmål (s.k. antagna tillgångar) har uppskattats till mellan 20 och 35 Mt med mellan 34 och 39 % järnhalt.
  • Baserat på den tidigare produktionen i gruvan fram till 2015 kan en uppskattning av en framtida produktion av råmalm göras som visar på att ca 22,69 Mt råmalm är tillgänglig ur de kända och indikerade mineraltillgångarna. De antagna tillgångarna är inte medräknade.
  • Den årliga produktionstakten i gruvan har beräknats till 3 Mt vilket skulle gen en produktion på 1,1 Mt (torrt) högvärdigt järnmalmskoncentrat.
  • Investeringar i anläggningar (CAPEX) beräknas till MUSD 116 fram till och med produktionsstart. Investeringsuppskattningarna innehåller 10 % oförutsedda utgifter för gruvan och 15 % för processanläggningen. CAPEX är i huvudsak baserad på budgetofferter och gällande prislistor.
  • För att vidmakthålla årsproduktionen av 3 Mt råmalm under cirka åtta års produktion uppskattas investeringarna till MUSD 7.
  • Den totala produktionskostnaden, FOB Hargs Hamn, beräknas till USD 52,3 per ton järnmalmskoncentrat.

Baserat på resultaten av scoping-studien och framtida marknadsförväntningar är slutsatsen att projektet bör tas till ett PFS-stadium.

Det metallurgiska testarbetet som genomförts under scoping-studien visar tydligt att det finns en god möjlighet att öka järnhalten i koncentratet, vilket ytterligare skulle förbättra projektets livskraft och hållbarhet, genom försäljning av en premiumprodukt med hög efterfrågan.

Mycket av det arbete som utförts som en del av scoping-studien bygger på information och kunskap från nyckelpersoner tidigare arbetat på Dannemora under perioden 2012–2015.

Golder konstaterar att stora delar av studien håller en högre informationsnivå än vad som är normalt för en internationell scoping-studie enligt JORC 2012 under sommaren pågick arbete med att identifiera de delar som behöver kompletteras för att nå en PFS-status enligt JORC koden och när det var klart i augusti utsågs Golder till studieledare för att göra det andra steget i genomförbarhetsstudien för Dannemoragruvans återstart. Uppdragsavtalet med Golder Associates är ett viktigt steg och ingår i genomförbarhetsstudien för att kunna återstarta av Dannemoragruvan – en PFS enligt den australiensiska standarden JORC 2012.

Pre feasibility-studie inledd i augusti 2021

Bolaget har utsett det internationella konsultbolaget Golder Associates Ireland till studieledare för att göra det andra steget i genomförbarhetsstudien för Dannemoragruvans återstart.

Uppdragsavtalet med Golder Associates är ett viktigt steg och ingår i genomförbarhetsstudien för att kunna återstarta av Dannemoragruvan – en s.k. pre feasibility-studie enligt den australiensiska standarden JORC 2012.

”Resultatet i scoping-studien visade på den verkliga potentialen för Dannemoragruvan. Vi har för första gången visat att det är möjligt att framställa järnmalm i världsklass i Dannemora, vilket gör gruvan relevant igen. Genom detta andra steg i genomförbarhetsstudien tar vi ett viktigt steg för att förverkliga vårt mål att bli en framtida leverantör och därmed delta i den strukturomvandlingen mot hållbar stålframställning som pågår inom den europeiska stålindustrin”, säger Christer Lindqvist, VD GRANGEX.

Studien beräknas kunna presenteras under det fjärde kvartalet 2021.