GRANGEX APATIT

GRANGEX Apatit skall vara den första fossilfria producenten av högkvalitativa fosformineral – apatit – för bland annat konstgödningsindustrin och livsmedelsindustrin.

Överflygning av Jan Mattsdammen och GP verket i Grängesberg.

I apatitprojektet i Grängesberg har en scoping-studie inletts och konsultföretaget GeoVista AB har anlitats som ledare av studien. Målsättningen är att undersöka förutsättningarna att upparbeta den anrikningssand som ligger i Jan Mattsdammen i Grängesberg och utvinna kommersiellt säljbara produkter. I februari genomfördes markundersökningar av Jan Mattsdammen genom systematisk provtagning med syftet att få en uppdaterad kunskap om dammens sandvolym och mineralinnehåll.

Bolaget har bildat en kvalificerad teknisk projektgrupp för ledningen av de processtekniska försök som är nödvändiga för att definiera det optimala processflödesschemat och det ackrediterade minerallaboratoriet GTK i Finland har anlitats för dessa försök.

Sanden innehåller huvudmineralen apatit och innehåller förutom fosfor även intressanta halter av sällsynta jordartsmetaller (REE).

Processtesterna syftar till att finna den optimala flotationsprocessen för ett högt utbyte av höghaltig apatit. Den apatit som kommer framställas vid processtesterna kommer att levereras som varuprov till potentiella kunder.

De mineralogiska undersökningarna som genomförts på anrikningssanden från Jan Mattsdammen visar även på förekomst av ytterligare ett par REE-förande mineraler (monazit och allanit). Visar det sig att dessa mineral är ekonomiskt utvinningsbara kan apatitprojektets anrikningsprocess komma att utökas och även omfatta produktion av dessa mineral som biprodukter.

Studien för apatitprojektet beräknas vara klar under tredje kvartalet 2021.

Mer om apatitprojektet