Bolagsordning

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) Org.nr 556710 – 2784
BOLAGSORDNING

§ 1 Bolagets företagsnamn är Grängesberg Exploration Holding AB (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Bolaget ska bedriva återvinning, handel, förädling och försäljning av metallbaserade råvaror,
prospekterings- och gruvverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig
verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst  30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier skall vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000.

§ 6 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Styrelsen skall bestå av 3 – 7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 8 Bolaget skall utse 1 – 2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
stämman.

§ 10 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i
ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1497) om kontoföring av finansiella instrument
eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda
lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen
(2005:551).

§ 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som
anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara
högst två.

§ 12 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.