GRANGX

Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.

ISIN-kod: SE0007789417

FISN-kod: GRANGESBER/SH

Instrument-ID: 9XX

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

INFORMATION OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) – (“GRANGEX ”) – genomför en sammanläggning av aktier 1:500.

Första handelsdag för de nya aktierna är den 2 juni 2022.

 Inledning

Till följd av tidigare genomförda nyemissioner har antalet aktier i GRANGEX ökat. För att GRANGEX skall få ett ändamålsenligt antal aktier beslutades på årsstämman den 19 maj 2022 om en sammanläggning av aktier 1:500, vilket innebär att femhundra (500) aktier läggs samman till en (1) aktie. Avstämningsdag för sammanläggning av aktier har fastställts till den 3 juni 2022. Sista dag för handel före sammanläggningen av aktier är den 1 juni 2022. Första dagen för handel efter sammanläggningen, och således med det nya lägre antalet aktier i Bolaget, är den 2 juni 2022.

Beskrivning av sammanläggningen

På årsstämma den 19 maj 2022 togs beslut om en sammanläggning av aktier 1:500. Detta innebär att femhundra (500) aktier i GRANGEX, med kvotvärde om 0,001 kronor, kommer att sammanläggas till en (1) aktie med kvotvärde om 5,000000209 kronor. Efter sammanläggningen kommer antalet av aktier i GRANGEX minskas från 4 345 421 682 till 8 690 843 aktier.

Garantaktier och kompensationsemission

Aktieägare som inte innehar ett antal aktier jämt delbart med 500 på avstämningsdagen för sammanläggning, kommer att erhålla vederlagsfria utjämningsaktier från av Bolaget anlitad garant. Efter att sammanläggningen är slutförd kommer garanten att kompenseras för de aktier denne tillhandahållit övriga aktieägare i sammanläggningen. Styrelsen kommer därför, så snart sammanläggningen är avslutad, att med stöd av bemyndigandet givet av aktieägarna vid årsstämma den 19 maj 2022, fatta beslut om en s k kompensationsemission till garanten av ett antal aktier som motsvara de aktier som garanten tillhandahållit övriga ägare i sammanläggningen.

Illustrerande exempel

En innehavare av 99 987 aktier kommer efter sammanläggningen och erhållandet av 13 vederlagsfria aktier inneha 200 aktier. 

Tidsplan för sammanläggningen

1 juni 2022– Sista dag för handel med gammal aktie.

2 juni 2022 – Handel med de sammanlagda aktierna påbörjas.

3 juni 2022– Avstämningsdag för sammanläggningen.

Effekter av sammanläggningen

Sammanläggningen kommer resultera i ett lägre antal aktier samtidigt som aktiens kvotvärde ökar. Det totala kvotvärdet av en aktieägares aktier efter sammanläggningen, dvs. aktieägarens andel i bolagets aktiekapital, blir oförändrad. Bortsett från att aktiens

kvotvärde ändras, kommer varje ny sammanlagd aktie att inneha samma rättigheter som existerande aktier.