FINANSIELLA RAPPORTER 2024

DELÅRSRAPPORT Q1 2024

Vilken inledning på året för GRANGEX, som fortsätter ta stora steg framåt som gruvutvecklingsbolag! GRANGEX 5.0 symboliserar vår kombinerade produktionspotential som efter förvärvet av Sydvarangergruvan och i samarbetet med Anglo American, ytterligare accentuerar GRANGEX bidrag till den gröna omställningen av stålindustrin i Europa.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

När vi summerar resultaten från året som gått, är det med glädje jag konstaterar betydelsefulla händelser som formar GRANGEX framtida riktning. Det är viktigt att reflektera över 2023, ett år som präglades av flera framgångar. Jag tänker främst på utvecklingen i Dannemoraprojektet, som på rekordtid fick miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen – endast 51 veckor från inlämnandet av ansökan. Detta utgjorde ett avgörande delmål för Dannemoraprojektets fortsatta utveckling mot produktionsstart.

ÅRSREDOVISNING 2023

Vårt mål för 2024 är att säkra finansieringen för Dannemoraprojektet och inleda anläggningsarbetena samt slutföra förvärvet av Sydvarangergruvan och inleda uppdateringen av den befintliga feasibilitystudien. Dessa kommande steg är avgörande milstolpar i vårt arbete och strävan att bidra positivt till såväl den gröna omställningen av stålindustrin som till samhället som helhet där vi verkar.