VIKTIG INFORMATION / IMPORTANT NOTICE

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Belarus, Ryssland, Schweiz eller Singapore. Genom att klicka ”Ja, jag accepterar” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudande att teckna aktier i Grängesberg Exploration AB (publ) enligt upprättat prospekt riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Belarus, Ryssland, Schweiz eller Singapore och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

Tvist i anledning av erbjudandet, innehållet i prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk lag är exklusivt tillämplig på prospektet och på erbjudandet enligt prospektet.
Prospekt och anmälningssedlar på denna hemsida utgör endast en avskrift av det tryckta materialet. Vid eventuella olikheter mellan det elektroniska och det tryckta materialet skall det tryckta äga företräde. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Belarus, Ryssland, Schweiz eller Singapore.

You are about to view web pages that are not intended for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the

United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, Japan, South Africa, Belarus, Russia, Switzerland or Singapore. By clicking ”Yes, I accept” you accept the terms of use below.

The offer according to the terms set out in the prospectus is solely directed to the public in Sweden. The offer is not directed to people whose participation in the offer requires additional prospectuses, registration or measures other than those pursuant to Swedish law. The prospectus and other documents connected to the prospectus may not be distributed in any country in which the distribution or the offer requires measures as outlined above or are contrary to the regulations in such countries. Application to acquire shares contrary to the above may be viewed as invalid and consequently ignored. The shares encompassed by the offer according to the prospectus have not been registered and will not be registered in accordance with the United States Securities Act from 1933 in its current wording or any provincial legislation in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, Japan, South Africa, Belarus, Russia, Switzerland or Singapore and may not be offered or sold, directly or indirectly, to persons domiciled in any of these countries or for the account of such a person. Disputes arising from the offer, the contents of the prospectus and thereto connected legal matters shall be determined exclusively by a Swedish Court. Swedish law is exclusively applicable on the prospectus and the offer in accordance to the prospectus. The prospectus and subscription form available for download on this webpage are electronic versions of the printed material. In case of differences between the electronic and printed material, the printed material shall have the right of precedence.
In order to be eligible to view the information on the following web page, you shall be deemed, by accessing the following web page, to have confirmed and represented that (i) you have read and accepted the terms and restrictions set out above, and (ii) you are not located in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, Japan, South Africa, Belarus, Russia, Switzerland or Singapore.

 

Ja, jag accepterar / Yes, I accept

Nej, jag accepterar inte / No I do not accept