Dannemoraprojektet

GRANGEX Dannemora har som målsättning att bli den första producenten av högkvalitativt järnmalmskoncentrat inom Europeiska unionen med det lägsta koldioxidavtrycket. GRANGEX avser att återstarta Dannemoragruvan i Östhammars kommun under 2025.

Inspektion av borrkärnor.

GRANGEX måluppfyllelse sker genom en genomgripande kravställning under projektutvecklingen för att all utrustning och alla produktionsmetoder – om praktiskt möjligt – skall syfta till att eliminera utsläppen av koldioxid. Alla insatsvaror som t ex hydrauloljor, smörjoljor och dylikt ska vara fossilfria.

Feasability-studien​

Den 16 december 2022 publicerades feasibility-studien för Dannemoraprojektet som därmed satte punkt för studiefasen och som blir startskottet för genomförandefasen som tar sin början första kvartalet 2023.

De positiva resultaten som presenterades i feasibilitystudien visar att ett malmkoncentrat med mycket hög järnhalt kan produceras i Dannemora, sannolikt under en längre produktionsperiod jämfört med vad som presenterades i förstudien. 

Dessutom med marknadens förmodligen lägsta koldioxidavtryck. Därmed har ytterligare en viktig milstolpe för återöppnandet av Dannemoragruvan passerats. Hamnen för export har ändrats till Oxelösund eftersom detta gör det möjligt att kostnadseffektivt utöka relevanta marknader och nå kunder i Mellanöstern och Nordafrika. Projektet går nu in i genomförandefasen, inledningsvis med projektförberedelserna, såsom detaljprojektering, organisationsuppbyggnad och viktiga upphandlingar för att stå redo att initiera anläggningsarbetena när miljötillståndet erhållits.

Baserat på utvecklingen av den nya anrikningsprocessen under studiefasen, som möjliggör anrikning av råmalm med lägre järnhalter, har en systematisk omkartering av befintliga borrkärnor i borrkärnearkivet i Dannemora genomförts. Detta har bidragit till att utöka gruvans produktionstid till 11 år. Arbetet med omkartering fortsätter under 2023.

» DE FLESTA AV DE TOLKADE MINERALISERADE MALMKROPPARNA HAR PROSPEKTERINGSPOTENTIAL, DÅ DE ÄR ÖPPNA MOT DJUPET«

En hållbar underjordsgruva med 100% elektrifierad drift

100% elektrisk maskinpark underjord kommer förbättra arbetsmiljö och kraftigt reducera utsläppen. Gruvan är sedan tidigare uppdaterad med modern infrastruktur för en modern gruvdrift.

De stora utsläppen av koldioxid under jord i Dannemora var under förra driftsperioden t ex vid losshållning av berg för tillredning och råmalmsproduktion, person-och råmalmstransporter samt upptransporter av råmalm till anrikningsverket. Den planerade underjordsproduktionen strävar efter att bli helt koldioxidfri. 

De stora utsläppen ovan jord kom tidigare från utlastning och transport av malmprodukt till Hargshamn. Driften av anrikningsverket kommer vara helt elektrifierat samt uttransporten med tåg kommer vara vätgasdriven och därigenom helt koldioxidfria. 

Ökad efterfrågan av järnmalm​

Vi planerar att återstarta produktionen av järnmalm i Dannemoragruvan. Den efterföljande anrikningsprocessen anpassas till att möta den förväntat stora efterfrågeökningen på järnmalmskoncentrat med järnhalter över 67% som i första hand uppkommer genom den miljömässigt hållbara omställningen av de helintegrerade stålverken i Europa. Dannemoras magnetitkoncentrat, med en järnhalt på ca 68% hör till världens absoluta toppskikt vad avser järnhalt. Även dess övriga kemiska egenskaper är att betrakta som attraktiva för stålproducenter med ambitioner att tillverka grönt stål. Järnmalm används huvudsakligen för att producera järn och stål. Stål används mer än 20 gånger mer än alla andra metaller sammantaget, enligt Svemin. 

Gruvans geografiska läge är unikt ur en europeisk synvinkel med tillgång till två alternativa exporthamnar inom 4-9 mils avstånd och därmed den järnmalmsproducenten som ligger närmast de större integrerade europeiska stålverken.

Mer om gruvan i Dannemora