MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE

Begreppet hållbar utveckling, som även omfattar de sociala och ekonomiska dimensionerna av vår utveckling, är idag en övergripande och vägledande princip för hela FN-systemet och världssamfundet. Begreppet hållbar utveckling (på engelska sustainable development) fick sin spridning 1987 då det lanserades av Världskommissionen för miljö och utveckling (World Commission on Environment and Development; även kallad Brundtlandkommissionen) i dess rapport ”Vår gemensamma framtid”.

För GRANGEX innebär hållbarhet att vi tar hänsyn till både miljö- och klimat genom våra framtida val av produkter, utrustning samt hur vi planerar vår framtida verksamhet. Vi försöker ha en helhetssyn och minimera vår verksamhets klimatavtryck både avseende koldioxid och övrigt avtryck på miljön. Vi tar även ett helhetsansvar för lokalsamhället där vi vill bidra till utvecklingen samt våra anställda vilka vi månar om. Vi har en förhoppning om att vår målsättning kan skapa en framtida långsiktig verksamhet med hög en konkurrenskraft där våra framtida verksamheter och produkter även bidrar till att förbättra hållbarheten globalt t.ex. klimatet. Vi har också en förhoppning att våra ambitioner kan ge oss ett bättre utrymme inom vilket vi kan utveckla våra projekt. Naturligtvis hoppar vi även på en god avkastning som är till gagn för samhället som helhet, våra anställda och våra aktieägare.

Att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för den påverkan vår verksamhet har är en självklarhet och något vi naturligtvis avser att prioritera i alla led i vår framtida verksamhet. Vi avser även att ha en väl förankrad säkerhetskultur inom våra framtida verksamheter.

Våra ledord är en verksamhet som:

  • Ger minimalt avtryck på miljön genom att sträva efter ett nollutsläpp av koldioxid och närmiljö genom att använda den senaste teknologin och investera i rätt processer och utrustning
  • Är väl förankrad lokalt genom dialog och information till boende och myndigheter
  • Tar hand om sin personal både vad gäller utveckling, säkerhet och lön. Så långt som möjligt ska detta även eftersträvas vid inköp av varor och tjänster.

GRANGEX har sökt medlemskap i Svemin – branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige och följer Svemins riktlinjer enligt följande:

Gruvbranschens uppgift

Gruvbranschens uppgift är att med långsiktig lönsamhet förse samhället med mineral och malm på ett ansvarsfullt sätt.

Bärkraftig utveckling

Mineral och metaller är nödvändiga i ett väl fungerande modernt samhälle. Metaller framställs ur malm och är återvinningsbara i ett ständigt kretslopp.

Företaget ska verka för en bärkraftig utveckling samt en effektiv och långsiktigt balanserad hushållning med energi och naturresurser, med hänsyn till människor, ekonomi, miljö och samhället i övrigt.

God arbetsmiljö

Företaget ska eftersträva en god, säker och stimulerande arbetsmiljö.

Företaget ska arbeta enligt uppgjorda program för kontroll och förbättring av arbetsmiljön.

Miljöskyddsarbete

Företaget ska särskilt värna om miljön, eftersom gruvverksamhet inte går att bedriva utan att den omgivande miljön påverkas. Gruvverksamhet innebär att markområden tas i anspråk och förändras på ett bestående sätt.

Företaget ska arbeta aktivt till skydd för omgivande miljö och väga in miljöaspekterna i alla beslut som rör ett gruvprojekts hela livscykel från prospektering och utvinning till och med avveckling och efterbehandling. Åtgärderna ska vara baserade på en sammanvägning av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomisk rimligt.

Företaget ska arbeta systematiskt med program för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av sitt miljöskyddsarbete.

Riskperspektiv

Företaget ska hantera säkerhets- och miljöfrågor ur ett riskperspektiv. Riskerna för störningar och haverier som kan påverka människor och miljö ska identifieras och uppmärksammas så att förebyggande åtgärder kan vidtas.

Öppen och saklig information

Företaget ska öppet och sakligt informera anställda, allmänhet och myndigheter om verksamheten. Vid prospekteringsarbeten har företaget ett särskilt ansvar att aktivt kommunicera med markägare, myndigheter och övriga intressenter.

God redovisningssed

Företaget ska tillämpa god redovisningssed, i detta innefattas även värderingar av fyndigheter.

Prospektering med respekt för markägarens intressen

Företaget ska bedriva allt prospekteringsarbete med omsorg om miljön och med respekt för berörda markägares intressen.

Entreprenörer

Företaget ska verka för att även entreprenörer verksamma hos företaget följer dessa etiska regler.

Utbildning och utveckling

Företaget ska sörja för att anställda ges lämplig utbildning i syfte att öka deras kompetens och motivation så att företaget ska kunna leva upp till dessa etiska regler.

Företaget ska verka för forskning och utveckling som främjar gruvnäringen och dessa etiska regler.

Ständiga förbättringar

Företaget ska systematiskt arbeta med ständiga förbättringar. Målen för arbetet ska omprövas med hänsyn till förändrade behov och berättigade krav.