Framgångarna fortsätter för GRANGEX

Jag är glad och stolt över att kunna konstatera att utvecklingen för GRANGEX under 2023 har överträffat våra förväntningar så här långt. I juni avkunnade Mark- och miljödomstolen tillstånd för återstarten av gruvdriften i Dannemoragruvan. Detta är en mycket viktig milstolpe i GRANGEX utveckling och tack vare en mycket snabb och effektiv domstolsprocess ligger vi nu väl i fas med vår tidsplan för gruvans återstart under sommaren 2025.

Tidigare i år uppnåddes ytterligare en milstolpe när vi skrev avtal med det stora engelska gruvbolaget Anglo American avseende ett strategiskt partnerskap.

Avtalet med Anglo American innebar att vi säkrar viktig finansiering för Dannemora via ett royaltyavtal om USD 10 miljoner, samt ett leveransavtal med ett bedömt försäljningsvärde på ca 15 miljarder kronor över 11 år. Leveransavtalet som förutsätter Anglo Americans medverkan med ett definierat belopp i den kommande anläggningsfinansieringen. Med Anglo American som strategisk partner och det erhållna miljötillståndet har genomföranderisken i Dannemoraprojektet minskat väsentligt.

Under andra kvartalet har vi även ingått ett exklusivt avtal med OMF Fund II H (Orion), en investeringsfond med fokus på gruvindustrin, avseende förvärv av Sydvaranger Mining AS.

Det planerade förvärvet av gruvan i norska Sydvaranger, Kirkenes ger oss förutsättningar att även här återstarta produktionen av ultra-höganrikad järnmalmskoncentrat med en hållbar och kommersiellt sund framställning. Sydvaranger är Norges största järnmalmsgruva med en planerad nominell kapacitet på 4 miljoner per år av höghaltigt pelletskoncentrat och med mineralreserver som tillhör de största i Europa. Därtill har gruvan alla nödvändiga tillstånd, vilket väsentligt minskar genomföranderisken för GRANGEX när vi genomfört förvärvet.

Genom att förvärva gruvan i Sydvaranger kommer vi ta första steget i vår kommunicerade konsolideringsstrategi samt positionera GRANGEX som en kommande skandinavisk leverantör av betydande volymer av malmkoncentrat för den gröna omställningen av Europas stålindustri. Marknadsbedömare förväntar sig en ökande efterfrågan på högkvalitativa malmkoncentrat men en bristande tillgång. Baserat på detta bedömer jag att återstarten av Dannemora och framöver – för återstarten av Sydvaranger – är vältajmade. Ett resultat av detta är Anglo Americans medverkan i båda projekten, som strategiska partner.

Möjligheten att förvärva Sydvarangergruvan är ett resultat den framgångsrika utvecklingen i Dannemora och den trovärdighet som GRANGEX projektutvecklingskompetens medför, ett kvitto på vår styrka som en grön gruvutvecklare. Vi ser goda möjligheter att, precis som i Dannemora, anpassa den planerade nya produktionen och malmprodukten för att förstärka såväl klimatmässig som ekonomisk hållbarhet.

I januari gick Dannemoraprojektet in i genomförandefasen. Nu pågår konstruktionsarbete och upphandlingar. Exempelvis har tidskritiska utrustningar för vattenrening samt dränering av gruvan redan beställts. Aktivitetsnivån i Dannemoraprojektet är hög och ökande.

En viktig del av den fas vi nu befinner oss i rör anläggningsfinansieringen. Efter beskedet om miljötillståndet märker vi ett ökat intresse från potentiella långivare och har nyligen erhållit indikativa lånefinansieringsförslag från flera ledande europeiska banker. Tack vare vår hållbarhetsprofil och en malmprodukt, som är anpassad för den gröna omställningen av stålindustrin, riktas ett allt större intresse mot oss som bolag. Det är givetvis är mycket glädjande och jag ser med tillförsikt fram emot en spännande höst. 

Christer Lindqvist
VD