FINANSIELLA RAPPORTER 2021

KVARTALSRAPPORT Q3 - 2021

Den gröna omställningen av stålindustrin som vi nu ser accelerera startar i järnmalmsproduktionen. De europeiska stålverken står för ca 30% av de samlade koldioxidutsläppen i Europa. Behovet av högvärdig järnmalm ökar allt eftersom och vi märker att intresset för den nya Dannemoraprodukten är stort. Det är inte konstigt eftersom det råder brist på höghaltigt järnmalmkoncentrat och det är få gruvor som kan producera det. Lägg därtill att vi avser att producera Dannemoras koncentrat med det minsta möjliga koldioxidavtrycket, vilket kommer att göra den världsunik.

KVARTALSRAPPORT Q2 - 2021

Årets första halvår var mycket händelserikt både i våra projekt och i vår omvärld. Den gröna omställningen som är ett krav för att vi skall klara klimatmålen uppställda i Parisavtalet, är en stor möjlighet för GRANGEX i den tvingande strukturomvandling som det ställer på stålindustrin. Den 6 augusti presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport som accentuerar vikten av en ännu snabbare omställning för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. I juli kom EU-kommissionen med sitt lagförslag som är en del av EU:s plan, EU Green Deal, för att uppfylla Parisavtalet.

KVARTALSRAPPORT Q1 - 2021

Under första kvartalet startade projektstudierna för våra två huvudprojekt. Dessutom har vi efter kvartalets utgång kunnat rapportera framgångsrika resultat från anrikningsförsöken av råmalmen från Dannemora. Resultaten har överträffat våra högt ställda förväntningar – de genomförda testerna hos SGS i Kanada visar att det är möjligt att producera ett högkvalitativt järnmalmskoncentrat med 68 procents järnhalt med låga föroreningar.