Beslutat på Extra bolagsstämman den 19 december 2023

BOLAGSORDNING FÖR GRANGEX AB (PUBL)

Org. nr. 556710–2784

§1 FÖRETAGSNAMN

 Bolagets företagsnamn är GRANGEX AB (publ).

§2. STYRELSENS SÄTE

 Styrelsen skall has sitt säte i Stockholms kommun.

§3. PLATS FÖR BOLAGSTÄMMA

 Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Östhammars kommun eller Ludvika kommun.

§4. VERKSAMHET

 Bolaget ska bedriva återvinning, handel, förädling och försäljning av metallbaserade råvaror, prospekterings- och gruvverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§5. AKTIEKAPITAL

 Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§6 ANTAL AKTIER

 Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§7. RÄKENSKAPSÅR

 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§8. STYRELSE

 Styrelsen skall bestå av 3 – 7 ledamöter utan suppleanter.

§9. REVISOR

 Bolaget skall utse 1–2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§11. AKTIEÄGARE

 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§12. DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA

 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse tills stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

§13. OM FULLMAKTSINSAMLING, POSTRÖSTNING MM

 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.