FINANSIELLA RAPPORTER 2022

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2022

Vi lever i en tid med stora klimatutmaningar och geopolitiska osäkerheter, något som vi alla måste förhålla oss till. GRANGEX bidrar till en ökande självförsörjningsgrad av mineraler för Europa, genom att så snabbt som möjligt driva våra hållbara och gröna mineralprojekt till produktionsstart. 

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

GRANGEX fortsätter att utvecklas i snabb takt och i stort enligt plan. Det beror till största del på utmärkta insatser från vårt fantastiska projektteam som gör det möjligt att maximera effekten av projektens potential. Under de nästan två år som vi arbetat med våra båda projekt har vi uppnått resultat över förväntan i en marknad som med tilltagande styrka ropar efter våra kommande produkter, något som även märks i prissättningen.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

Detta kvartal går till historien som sannolikt det mörkaste i Europa under efterkrigstiden. Detta nya dramatiska kapitel medför sannolikt förändrade förutsättningar för den europeiska råvaruförsörjningen under lång tid framöver. De handelsströmmar som vi varit vana vid kommer att förändras och behovet av ökad självförsörjning för råvaror bland annat till stålindustrin kommer bli prioriterat inom EU. Ukraina och Ryssland har sedan länge varit stora exportörer av viktiga råvaror till Europa.

ÅRSREDOVISNING 2021

2021 blev, trots den pågående pandemin och att klimatkrisen blev än mer uppenbar, ett fantastiskt år för GRANGEX. Efter framgångsrikt utvecklingsarbete i våra projekt blev det möjligt för GRANGEX att på allvar satsa för att bli en del i den gröna industriella omställningen – på ett lönsamt sätt. Året inleddes med genomförandet av den framgångsrika företrädesemissionen med de kopplade optionsprogrammen som under året gav successiva kapitaltillskott.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

GRANGEX har nu efter den sista optionsperioden i januari en stark finansiell ställning. Det ger oss handlingsfrihet och arbetsro och tar oss fram till de kommande anläggningsfinansieringar när miljötillstånden för våra båda projekt förväntas erhållas under 2023. Kapitaltillskotten under året har inneburit att vi kunnat driva en fokuserad utveckling av våra projekt som har utvecklats mycket bra och med resultat som överstigit våra högt ställda förväntningar.