Apatitprojektet i Grängesberg

GRANGEX Apatit skall vara den första fossilfria producenten av högkvalitativa fosformineral – apatit. Apatitprojektet i Grängesberg är ett återvinningsprojekt där den gamla anrikningssanden från järnmalmsanrikningen vid den nedlagda Grängesbergsgruvan avses att återvinnas för att producera höganrikad apatit som insatsvara till bland annat konstgödningsindustrin liksom höganrikat magnetitkoncentrat som antingen kan användas i stålindustrin eller till industriell vattenrening.

Projektet planeras att genomföras helt med koldioxidfria metoder för upptag och anrikning. Projektet ligger helt rätt i tiden med allmänt stora fokus på cirkulära processer, dels är detta ett önskvärt återställningsprojekt som i slutändan bidrar till ökad biologisk mångfald.

Under året har arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen fortsatt. Som en led i arbetet har ytterligare processtester gjorts för att optimera utbyten och slutligen definiera de flotationskemikalier som krävs. De externa processlaboratorier dit vi under året skickat material för kompletterande processtester har haft långa ledtider på grund av hög belastning vilket orsakat förseningar för Bolaget och inlämning av den planerade ansökan om miljötillstånd till Mark och miljödomstolen.

Under hösten genomfördes vidare undersökningar av anrikningssanden i Jan-Matts-dammen vilka gör apatitprojektet än mer lönsamt och viktigt att genomföra. Arbetet har resulterat i en uppdatering och en utökning av mineraltillgångarna med 24%, från 2,8 Mton till 3,5 Mton med bibehållen fosforhalt. Uppdateringen har skett baserat på resultaten från provtagningarna av den del av anrikningssanden som ligger under vatten i Jan-Matts-dammen. Sanden innehåller huvudmineralen apatit och innehåller förutom fosfor även intressanta halter av sällsynta jordartsmetaller (REE).

De mineralogiska undersökningarna som genomförts på anrikningssanden från Jan Mattsdammen visar även på förekomst av ytterligare ett par REE-förande mineraler (monazit och allanit). Visar det sig att dessa mineral är ekonomiskt utvinningsbara kan apatitprojektets anrikningsprocess komma att utökas och även omfatta produktion av dessa mineral som biprodukter.

Överflygning av Jan Mattsdammen och GP verket i Grängesberg.

Uppskattade indikerade mineraltillgångar i Jan-Matts-dammens sandmagasin, per november 2022

Fosfatmarknaden 2022, säljarens marknad

Råfosfat anses vara en kritisk råvara av EU. EU har antagit en separat lag om denna sektor, lagen om kritiska råvaror. Detta kommer att följas upp med ett åtgärdspaket som är på väg att antas under 2023. Det finns anledning att förvänta sig kraftfulla åtgärder i form av risklån, bidrag, konkurrensskydd mm från EU för att öka medlemsländernas självtillförsel av de kritiska råvarorna. GRANGEX bör ha goda förutsättningar att kunna bidra till detta arbete.

Mer om apatitprojektet