GRANGEX skriver exklusivitetsavtal för förvärv av Sydvaranger Mining AS

29 juni 2023

GRANGEX AB (“Grangex”) meddelar att man idag har ingått ett exklusivitetsavtal med OMF Fund II H Ltd (“Orion”) med syftet att förhandla en slutlig definitiv dokumentation avseende ett uppköp av 100% av aktiekapitalet och aktieägarlånen i Sydvaranger Mining AS (“Sydvaranger”) från Orion för en total köpeskilling på USD 33 miljoner. Sydvaranger äger en järnmalmsgruva i Kirkenes, Nordnorge, där Grangex ämnar återstarta produktionen av ultra-höganrikad järnmalmskoncentrat i linje med sin hållbara gruvstrategi. Orion är en ledande privat investeringsfond med fokus på gruvindustrin och som del av det avtal som publiceras idag har Grangex ingått ett exklusivitetsavtal med Orion, i vilket Grangex kommer att genomföra en due diligence-process i Sydvaranger. Grangex stöds i denna due diligence-process av det ledande globala gruvföretaget Anglo American, som tidigare i år bla ingick ett royaltyavtal avseende Dannemora i mars 2023. Affären förväntas slutföras under andra halvåret 2023.

Sydvaranger Mining AS är ett gruvbolag beläget i Kirkenes, Sør-Varanger kommun i Finnmark, norra Norge. Sydvaranger består av en etablerad (s.k. brownfield) järnmalmsgruva (“Gruvan”) och ett anrikningsverk. Nuvärdesberäkningen av tillgången är USD 550 miljoner i projektet per den senaste definitiva lönsamhetsstudien, kalkylerad med en diskonteringsränta på 8%. Gruvan har väsentlig infrastruktur på plats och åtnjuter en integrerad strategisk relation med Tschudi Group, en välkänd norsk shipping- och logistikkoncern, som har varit intressenter i Sydvaranger i mer än 15 år. Under sin senaste produktionsperiod framställde Gruvan ett ultra-höganrikat 68% magnetitkoncentrat med låga halter av orenheter. Gruvans högkvalitativa järnmalmskoncentrat kommer att kunna användas inom stålproduktion med lägre koldioxidavtryck.

Efter genomförande av uppköpet kommer Grangex att arbeta med sina strategiska partners Anglo American och Tschudi Group och Sydvaranger-teamet för att analysera de bästa tekniska lösningarna för att återstarta gruvverksamheten utifrån en nominell framtida årlig produktion av cirka 4 miljoner ton höganrikat pelletskoncentrat, helst av fossilfri DRI-kvalitet.

Vidare kommer Grangex att arbeta med norska nyckelaktörer på lokal, regional och nationell nivå för att säkerställa kollektivt stöd och planering för återstarten av Gruvan. Grangex anser att den återupptagna driften är i linje med Norges och EU:s mål att stärka självförsörjningen av råvaror och att den planerade starten också kommer att bidra positivt till lokalsamhället och regionen.

Uppköpet, om det genomförs, kommer att komplettera Grangex’ planerade produktion av ultra-höganrikat järnmalmskoncentrat i Dannemora, Östhammars kommun i Sverige och positionera Grangex som en av de ledande skandinaviska utvecklarna av höganrikat pelletskoncentrat med lågt koldioxidavtryck. Detta gör Grangex till en framtida nyckelleverantör för producenterna av grönt stål.

Christer Lindqvist, VD för Grangex, kommenterar: “Det är med glädje som Grangex tar ledarskap i detta banbrytande nordiska samarbete i en av Norges viktigaste regioner i en kritisk tid för Europas satsning för att nå självförsörjning inom mineraler. Vi har nått stora framsteg i vår nuvarande utveckling av Dannemoraprojektet, och vi kommer att skrida till verket med samma hastighet, energi och entusiasm för att återstarta en hållbar och kommersiellt sund järnmalmsproduktion i Sydvaranger. Tschudi Groups medverkan i vårt partnerskap säkerställer kontinuitet och djup förståelse för de sociala och ekonomiska förhållandena och behoven i Kirkenesområdet. Vårt samarbete med Anglo American i Dannemora och deras ambition att reducera scope 3-utsläpp lägger grunden för Sydvarangers offtake-strategi. Vi ser fram emot att återetablera den industriella gruvdriften i Öst-Finnmark tillsammans med offentliga och privata intressenter.”

Michael Barton, Managing Partner på Orion, kommenterar: “Orion har nöjet att offentliggöra detta initiala avtal med Grangex och att arbeta med dem för att slutföra transaktionen, som innebär ett viktigt steg mot en återstart av Gruvan. Grangex är en välrenommerad gruvutvecklare som kommer att vara en bra förvaltare av Gruvan framöver.”

Peter Steiness Larsen, CFO för Tschudi Group kommenterar: “Tschudi Group ser fram emot att samarbeta med Grangex och lokala intressenter för att återstarta gruvdriften. Vår långsiktiga närvaro i Kirkenes bygger på vår starka övertygelse om Sydvarangerspotential med en väl omhändertagen infrastruktur i världsklass och lokal kompetens. En återstart av Sydvaranger Gruvor är mycket viktig för lokalsamhället nu.”

Clarksons Securities agerar som finansiell rådgivare (till Orion) i transaktionen.